15.6.2020 Spravodajstvo EÚ

CFE Tax Top 5 - Brusel, 15. jún 2020

  • Rada EÚ dosiahla dohodu o predĺžení vykazovania podľa DAC6;
  • Rada EÚ uverejňuje prehľad preferenčných daňových režimov členských štátov;
  • USA začína s investigatívou v krajinách s digitálnymi daňami;
  • Európska komisia rozšírila rámec dočasnej štátnej pomoci pre malé a stredné podniky;
  • IBFD uvádza na trh Ročenku o právach daňovníkov za rok 2019.

 

 • Rada EÚ dosiahla dohodu o predĺžení vykazovania podľa DAC6
Zástupcovia členských štátov dosiahli na zasadnutí Výboru stálych predstaviteľov 3. júna politickú dohodu o návrhu smernice Komisie o odložení konečných termínov na výmenu informácií podľa smernice o administratívnej spolupráci v dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom.
Zmenený a doplnený návrh odsúhlasený COREPER-om poskytne členským štátom možnosť posunúť lehoty stanovené v smernici EÚ o administratívnej spolupráci na podávanie správ o príslušných cezhraničných dohodách o 6 mesiacov. Niektoré členské štáty už naznačili svoj úmysel zaviesť do vnútroštátneho práva právne predpisy transponujúce predĺženie lehoty na podávanie správ.

 • Rada EÚ uverejňuje prehľad preferenčných daňových režimov členských štátov
Rada Európskej únie uverejnila prehľad vypracovaný skupinou pre kódex správania (zdaňovanie podnikov), ktorá sa týka preferenčných daňových režimov členských štátov.
Tento prehľad bol vypracovaný v súlade so závermi Rady z roku 2016 o budúcnosti skupiny pre kódex správania s cieľom zlepšiť prístup verejnosti k informáciám o práci skupiny a zverejniť dokumenty týkajúce sa rozhodnutí a činnosti skupiny.
V prehľade sa podrobne opisuje pracovný postup skupiny pre kódex správania týkajúci sa preferenčných daňových režimov vrátane identifikácie režimov, opisu opatrení skupiny, klasifikácie, či sú opatrenia škodlivé alebo nie, a následné kroky týkajúce sa zrušenia alebo zmeny a doplnenia režimu v súlade s odporúčaniami skupiny.

• USA začína s investigatívou v krajinách s digitálnymi daňami
Úrad amerického obchodného zástupcu oznámil, že USA budú preverovať v súlade s oddielom 301 svojho živnostenského zákona z roku 1974 dane z digitálnych služieb, ktoré už boli prijaté alebo sa na politickej úrovni zvažujú v mnohých krajinách na celom svete. Medzi uvedené jurisdikcie patria: Rakúsko, Brazília, Česká republika, Európska únia, India, Indonézia, Taliansko, Španielsko, Turecko a Spojené kráľovstvo.
Podobnú investigatívu uskutočnili USA v roku 2019 pre francúzsku daň z digitálnych služieb po podpísaní francúzskej digitálnej dane, ktorá bola prijatá do právneho poriadku 24. júla 2019. Po dosiahnutí dohody v januári sa zabránilo hrozbám odvetných taríf, ktoré sa stupňujú do obchodnej vojny. Do roku 2020  sa USA dohodli pozastaviť uloženie ciel na francúzsky tovar, zatiaľ čo Francúzsko súhlasilo s tým, že nebude vyberať digitálnu daň do konca roku 2020, s výhradou, že dôjde k dohode OECD do konca roka.

• Európska komisia rozšírila rámec dočasnej štátnej pomoci pre malé a stredné podniky
Európska komisia konzultuje s členskými štátmi návrh týkajúci sa rozšírenia dočasného rámca štátnej pomoci prijatého v marci s cieľom pomôcť členským štátom pri riešení hospodárskeho dopadu prepuknutia choroby COVID-19 tak, aby obsahovala osobitné ustanovenia umožňujúce členským štátom podporovať mikropodniky a malé podniky.
Komisia navrhuje, aby sa členským štátom umožnilo poskytovať verejnú podporu mikropodnikom a malým spoločnostiam, aj keby boli ku koncu roka 2019 klasifikované ako podniky vo finančných ťažkostiach, podporiť inovačné a začínajúce spoločnosti, ktoré mohli byť v stratovej fáze s vysokým rastom.

• IBFD uvádza na trh Ročenku o právach daňovníkov za rok 2019
IBFD 8. júna uverejnila Ročenku o právach daňových poplatníkov za rok 2019, ktorá je posledným zhrnutím informácií Observatória pre ochranu práv daňovníkov o globálnom vývoji v oblasti ochrany práv daňovníkov.
K zverejneniu správy za rok 2019 sú pripojené videoprezentácie, ktoré pripravili prof. Dr. Pasquale Pistone, prof. Dr. Philip Baker a prof. Dr. Carlos E. Weffe, ktorí skúmajú globálny vývoj a identifikujú najnovšie trendy v oblasti ochrany práv daňovníkov.
Prehľad a videá si môžete pozrieť tu.

Prílohy na stiahnutie

CFE Tax Top 5 15.06.2020

Ďalšie aktuality

Zobraziť všetky
Hore