25.6.2020 Spravodajstvo EÚ

CFE Tax Top 5 - Brusel, 22. jún 2020

  • USA odstúpili od medzinárodných rokovaní o digitálnych daniach;
  • Parlament EÚ zriaďuje Stály podvýbor pre dane;
  • Rozhodnutie ESD - KrakVet Marek Batko Vec C276 / 18 o spolupráci medzi daňovými orgánmi členských štátov v oblasti DPH;
  • Európska komisia zverejňuje aktualizáciu DPH v súvislosti s Brexitom;
  • Správa ECOFIN Rade EÚ o daňových záležitostiach bola schválená.

 • USA odstúpili od medzinárodných rokovaní o digitálnych daniach
17. júna zástupca USA pre obchod Robert E. Lighthizer potvrdil, že USA odstúpili od diskusií o inkluzívnom rámci OECD o zdaňovaní digitálnej ekonomiky. Toto rozhodnutie bolo minulý týždeň oznámené európskym ministrom financií v liste, ktorý podnietil obavy z obchodnej vojny medzi EÚ a USA.
OECD v reakcii na vývoj uverejnila verejné vyhlásenie v ktorom uviedla: „Všetci členovia inkluzívneho rámca by sa mali aj naďalej zúčastňovať rokovaní o cieli dosiahnuť globálne riešenie do konca roka…
Ak nebude existovať mnohostranné riešenie, viac krajín prijme jednostranné opatrenia a tie krajiny, ktoré ich už majú, ich nemusia naďalej odkladať. To by následne vyvolalo daňové spory a nevyhnutne by sa zvýšilo obchodné napätie. Obchodná vojna, najmä v tomto okamihu, keď svetová ekonomika prechádza historickým poklesom, by ešte viac poškodila hospodárstvo, pracovné miesta a dôveru. Mnohostranné riešenie založené na práci 137 členov inkluzívneho rámca v OECD je jednoznačne najlepšou cestou.“

• Parlament EÚ zriaďuje Stály podvýbor pre dane
Európsky parlament na plenárnom zasadnutí 18. júna hlasoval o zriadení Stáleho daňového podvýboru pre Výbor pre hospodárske a menové veci. Podvýbor bude pozostávať z 30 členov a bude zodpovedný za investigatívu záležitostí týkajúcich sa „daňových záležitostí, a najmä boja proti daňovým podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovným povinnostiam, ako aj finančnú transparentnosť pre daňové účely“.
Rada EÚ tiež prijala 17. júna závery týkajúce sa posilnenia vyšetrovaní organizovaného zločinu, vyzývajúc na ďalšiu spoluprácu pri výmene finančných informácií, na prispôsobenie práce finančných spravodajských jednotiek, na zlepšenie právneho rámca pre virtuálne aktíva. Členské štáty zvážia zavedenie harmonizovaných limitov platby v hotovosti.
 
• Rozhodnutie ESD - KrakVet Marek Batko Vec C276 / 18 o spolupráci medzi daňovými orgánmi členských štátov v oblasti DPH
Súdny dvor Európskej únie vydal rozhodnutie vo veci C-276/18, KrakVet Marek Batko sp.k. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal maďarský správny súd. Prípad sa týka spoločnosti so spoločným tovarom pre domáce zvieratá so sídlom v Poľsku, ktorá zásobovala maďarských zákazníkov pomocou maďarskej verzie svojich webových stránok. Spoločnosť uplatnila pravidlá predaja na diaľku a uplatnila poľské sadzby DPH na základe toho, že poskytnuté dodávky boli pod príslušným prahom. Dodávky boli prepravené do Maďarska prostredníctvom poľskej dopravnej spoločnosti, ktorá dodala tovar na dve distribučné miesta v Maďarsku. Z distribučných miest potom tovar dodávala maďarská dopravná spoločnosť...

• Európska komisia zverejňuje aktualizáciu DPH v súvislosti s Brexitom
Európska komisia uverejnila aktualizované oznámenie zúčastneným stranám týkajúce sa pravidiel EÚ uplatniteľných na služby na základe vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ.
V oznámení sa potvrdzuje, že počas prechodného obdobia sa na Spojené kráľovstvo naďalej vzťahuje smernica EÚ o DPH, pokiaľ ide o transakcie za služby uskutočnené v tomto období. V oznámení sa stanovuje, že v prípade poskytovania služieb sa dodávatelia zo Spojeného kráľovstva budú musieť zaregistrovať v rámci jedného kontaktného miesta ako dodávateľ v príslušných členských štátoch. Okrem toho sa na žiadosti o cezhraničné vrátenie DPH medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi bude vzťahovať 13. smernica o DPH po prechodnom období.

• Správa ECOFIN Rade EÚ o daňových záležitostiach bola schválená
Rada EÚ schválila správu, ktorú pripravila Rada ECOFIN a ktorá poskytuje prehľad o pokroku v oblasti daňovej politiky, ktorý sa dosiahol počas chorvátskeho predsedníctva EÚ.
Správa zdôrazňuje najmä dohodu dosiahnutú pri legislatívnom balíku o povinnom zasielaní a výmene informácií o platbách týkajúcich sa DPH, o prijatí smernice o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty pokiaľ ide o osobitný systém v prípade malých podnikov, závery o budúcom vývoji administratívnej spolupráce v oblasti daní v EÚ a rokovania o zmene a doplnení smernice o administratívnej spolupráci s cieľom odložiť lehoty na výmenu informácií v dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom.

Prílohy na stiahnutie

CFE Tax Top 5 22.06.2020

Ďalšie aktuality

Zobraziť všetky
Hore