24.2.2020

Asistent daňového poradcu

CHCETE SA STAŤ ASISTENTOM DAŇOVÉHO PORADCU?

Postavenie asistenta daňového poradcu upravuje § 20b a nasledujúce zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov.

Asistentom je fyzická osoba zapísaná do zoznamu asistentov daňových poradcov vedeného komorou.

Asistent musí komore pred zápisom preukázať nasledovné skutočnosti:

- spôsobilosť na právne úkony, 

- bezúhonnosť,

- vzdelanie:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania alebo právnického zamerania na vysokej škole v Slovenskej republike

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania alebo právnického zamerania vydaný zahraničnou vysokou školou (vzdelanie musí byť uznané);

výnimku zo vzdelania môže udeliť komora fyzickej osobe, ktorá má vysokoškolské vzdelanie iného zamerania alebo úplné stredné vzdelanie a má najmenej päť rokov ekonomickej praxe

- potvrdenie daňového poradcu o tom, že asistenta zamestná ako asistenta.

Žiadosť o zapísanie asistenta    PRIPRAVIŤ CEZ REGISTER

 

Ďalšie odkazy: 

Ako sa stať daňovým poradom - fyzickou osobou

Ako sa stať daňovým poradom - právnickou osobou

Ako poskytovať daňové poradenstvo dočasne a príležitostne

Som daňový poradca registrovaný v inom štáte EÚ

Prílohy na stiahnutie

Vyhlásenie o spôsobilosti a právne úkony

Potvrdenie zamestnávateľa

Hore