24.2.2020

Daňový poradca - fyzická osoba

STAŇTE SA DAŇOVÝM PORADCOM AKO FYZICKÁ OSOBA

Do SKDP každoročne pribúdajú noví členovia. Našou úlohou je udržiavať vysokú úroveň profesie a príjmať iba najlepších uchádzačov, ktorí zvládnu odbornú skúšku. Pred tým, ako sa stanete daňovým poradcom, môžete získať skúsenosti ako asistent daňového poradcu. Asistentská prax je vyžadovaná v trvaní 3 rokov. Počas jej trvania máte možnosť zúčastňovať sa na prípravách na skúšky daňového poradcu, ktoré dvakrát ročne organizuje Akadémia daňových poradcov. Oboznámia vás tam aj s otázkami a odpoveďami zo skúšok daňových poradcov.

Po absolvovaní praxe môžete požiadať o vykonanie skúšky daňového poradcu základný rámec určuje zákon o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov.

Pre to, aby ste sa mohli skúšky zúčastniť, musíte splniť nasledovné požiadavky: 

  1. vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – preukazuje sa overenou kópiou diplomu
  2. 5 ročná prax v odbore (môže byť absolvovaná aj pred alebo počas štúdia) alebo 3 ročná prax ako asistent daňového poradcu - prezkazuje sa napr. potvrdením zamestnávateľa:
  3. bezúhonnosť - preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
  4. právna spôsobilosť - preukazuje sa vyhlásením

Žiadosť o skúšku:

Záujemca odošle do kancelárie SKDP krátku mailovú (evidencie@skdp.sk) alebo písomnú žiadosť (SKDP, Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava):
V prípade, že spĺňate všetky podmienky pre to, aby ste mohli absolvovať skúšku daňového poradcu, vyzveme Vás buď na doplnenie žiadosti, oznámime Vám dôvody jej odmietnutia, alebo jej prijatie potvrdíme a vyzveme Vás na vyplnenie prihlášky na skúšky: 

SKÚŠKA prihláška na skúšku.docx PRIPRAVIŤ CEZ REGISTER

Uzávierka prihlášok:
V letnom termíne skúšok je uzávierka prihlášok do 30. apríla.
V zimnom termíne skúšok je uzávierky prihlášok do 31. októbra.

Poplatky:
Po zaslaní žiadosti o skúšky je uchádzač o skúšku povinný zaplatiť poplatok za vykonanie alebo opakovanie odbornej skúšky vo výške 330,- eur. Poplatok prosíme zaplatiť na účet SKDP: IBAN: SK25 0900 0000 0004 2345 9067, ako VS uveďte vaše rodné číslo, v popise platby vaše meno. Platba musí byť pripísaná na účet SKDP najneskôr do dňa uzávierky prihlášok. 

Príprava na skúšky:
V rámci prípravy na skúšku sa môžete prihlásiť na kurzy organizované Akadémiou daňových poradcov (dcérska spoločnosť SKDP). Dĺžka kurzu je asi 3 mesiace a zvyčajne nadväzuje na termín skúšky. Podrobné informácie Vám poskytne p. Zuzana Zubeková, špecialistka vzdelávania, tel. č. +421 905 858 476, mail: vzdelavanie@skdp.sk

Termíny skúšok:
Skúšky organizujeme spravidla dvakrát ročne. Prvý termín na vykonanie skúšky je najneskôr do 30.6. a druhý termín je najneskôr do 31.12. Podrobnosti o priebehu skúšok a ich hodnoení nájdete aj v Skúšobnom poriadku SKDP. 

Obsah skúšky:
Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná časť overuje znalosti uchádzača potrebné na výkon daňového poradenstva, najmä z odboru správneho – daňového práva, občianskeho a obchodného práva a ekonomiky, účtovníctva. Dôležitá je aj schopnosť poznatky aplikovať v praxi. Po úspešnom zvládnutí písomnej časti nasleduje ústna časť. Pri ústnej časti skúšky si uchádzač náhodne vyberie obálku s otázkami, pričom skúšobná komisia môže položiť doplňujúce otázky. 

Po úspešnom absolvovaní písomnej aj ústnej časti skúšky Vás pozveme na zloženie sľubu a bude Vám odovzdané osvedčenie na výkon daňového poradenstva. Poplatok za vydanie osvedčenia na výkon daňového poradenstva je 660,- eur. 
Pre účely registácie a zverejnenia informácií na našej webovej stránke poprosíme o vyplnenie registračného formulára: 

1.1 Evidenčný list FO 2018 - platný GDPR.doc PRIPRAVIŤ CEZ REGISTER

Následne môžete ako fyzická osoba požiadať aj o pridelenie IČO.

Dokumenty zasielajte:
nascenované mailom na adresu: evidencie@skdp.sk
alebo poštou: Slovenská komora daňových poradcov, Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava

V prípade otázok nás kontaktujte na mobilnom čísle: +421 917 145 490 alebo +421 903 544 902.

 

PROCES UZNÁVANIA KVALIFIKÁCIE

podľa § 8 ods. 5 a § 8a zákona o daňových poradcoch

 

Informácie k žiadosti o uznaní kvalifikácie sú dostupné tu: https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zo-zahranicia-na-vykon-regulovaneho-povolania-v-sr/ a upravené v zákone č. 422/2015 Z .z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie odkazy: 

Ako sa stať asistentom daňového poradcu

Ako sa stať daňovým poradom - fyzickou osobou

Ako sa stať daňovým poradom - právnickou osobou

Ako poskytovať daňové poradenstvo dočasne a príležitostne

Som daňový poradca registrovaný v inom štáte EÚ

Prílohy na stiahnutie

Vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

Skúšobný poriadok

Sylaby ku skúškam

Žiadosť o pridelenie IČO podnikateľ, fyzická osoba

 

K uznaniu kvalifikácie:

Žiadosť o uznanie kvalifikácie

Prihláška na skúšku odbormú aj spôsobilosti

Žiadosť o registráciu do zoznamu daňových poradcov

Hore