24.2.2020

Daňový poradca - právnická osoba

STAŇTE SA DAŇOVÝM PORADCOM AKO PRÁVNICKÁ OSOBA

Pre zapísanie právnickej osoby je potrebné: 

  1. podať žiadosť o zapísanie spoločnosti adresovanú SKDP (stačí formou krátkeho mailu)
  2. k žiadosti priložiť:
    - Spoločenskú zmluvu alebo Zakladateľskú listinu - overenú kopiu, kde bude v predmete podnikania napísané daňové poradenstvo a budú zrejmé aj hlasovacie práva alebo účasť na základnom imaní daňových poradcov v zmysle § 8 ods. 8 zákona č. 78/1992 Zb. v platnom znení a
    - doklad o bezúhonnosti právnickej osoby Bezúhonnosť právnickej osoby sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. 

Po obdržaní požadovaných dokladov vám SKDP vystaví potvrdenie o registrácii podpísané prezidentom SKDP, ktoré bude súčasťou podkladov pre zápis do Obchodného registra.
Po zápise daňového poradenstva do predmetu podnikania právnickej osoby vás následne poprosíme o predloženie overenej kopie výpisu z OR. Na jeho základe bude spoločnosť zapísaná do zoznamu daňových poradcov - právnických osôb a doručíme vám osvedčenie na výkon daňového poradenstva. Jeho vystavenie je spoplatnené v zmysle interných predpisov sumou 660 eur, splatných na základe vystavenej faktúry. 
Pre účely registácie a zverejnenia informácií na našej webovej stránke poprosíme o vyplnenie registračného formulára: 

PO žiadosť o zápis.doc   PRIPRAVIŤ CEZ REGISTER

UPOZORNENIE: právnická osoba musí po celú dobu, kým má v predmete podnikania zapísané daňové poradenstvo, spĺňať podmienky ustanovené v § 8 ods. 8 zákona č. 78/1992 Zb. v platnom znení, t.j. daňoví poradcovia zapísaní v zozname daňových poradcov musia mať v danej právnickej osobe účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach spoločnosti najmenej 50 %. Každú zmenu preukazovaných údajov je právnická osoba povinná oznámiť SKDP vždy do 30 dní.

Informácie na tel. č.: +421 917 145 490
mail: evidencie@skdp.sk

 

Ďalšie odkazy: 

Ako sa stať asistentom daňového poradcu

Ako sa stať daňovým poradom - fyzickou osobou

Ako poskytovať daňové poradenstvo dočasne a príležitostne

Som daňový poradca registrovaný v inom štáte EÚ

Hore