3.3.2020

Daňový poradca z EÚ

POSKYTUJETE DAŇOVÉ PORADENSTVO V EÚ A CHCETE BYŤ DAŇOVÝM PORADCOM AJ V SR?

Ak ste príslušníkom iného členského štátu Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (členský štát) a chcete sústavne poskytovať daňové poradenstvo v Slovenskej republike, musíte spĺňať podmienky stanovené v § 8 ods. 5 a § 8a ods. 1 a 2 zákona o daňových poradcoch a byť zapísaný v zozname daňových poradcov, ktorý vedie SKDP.
Pred zápisom do zoznamu daňových poradcov musíte splniť teda nasledovné podmienky:

  1. musíte požiadať SKDP o uznanie odbornej kvalifikácie;
  2. SKDP Vám musí odbornú kvalifikáciu uznať;
  3. preukázať oprávnenie na poskytovanie daňového poradenstva v členskom štáte.

Na výkon profesie daňového poradcu sa v Slovenskej republike vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov získaných a potvrdených príslušným vzdelávaním, preto uchádzač musí mať uznaný aj doklad o vzdelaní. Vzdelanie má zodpovedať vysokoškolskému vzdelaniu druhého stupňa ekonomického alebo právneho zamerania, ktoré sa vyžaduje pre uchádzačov
SKDP je príslušným orgánom, ktorá rozhoduje o uznaní dokladu o vzdelaní spolu s rozhodovaním o uznaní odbornej kvalifikácie. Posudzuje dosiahnuté vzdelanie a odbornú prax. Prílohy sa prikladajú s úradným prekladom do slovenského jazyka. To neplatí, ak sú dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Úradné doklady musia byť opatrené apostilou alebo iným vyšším overením; to sa nevyžaduje, ak medzinárodná zmluva ustanovuje inak, napr. v prípade Českej republiky.
Niekedy odborná prax získaná v členskom štáte nie je postačujúca na poskytovanie daňového poradenstva v Slovenskej republike, predovšetkým v oblastiach, ktoré nie sú na úrovni EÚ harmonizované. SKDP preto pred uznaním môže uložiť žiadateľovi vykonať kompenzačné opatrenie, ktorým je spravidla skúška spôsobilosti. Voči rozhodnutiu je možné podať SKDP odvolanie do 15 dní.
V prvom kroku Vám teda SKDP spravidla doručí rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní a o kompenzačnom opatrení – skúške spôsobilosti.
Skúška spôsobilosti:
Skúšku musíte vykonať do 6 mesiacov od dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení kompenzačného opatrenia.
Aby ste sa mohli skúšky zúčastniť, musíte sa prihlásiť. Ak ste nezvolili prihlásenie už v žiadosti o uznaní kvalifikácie, musíte SKDP podať písomnú žiadosť:

SKÚŠKA - žiadosť o skúšku - prihláška.docxPRIPRAVIŤ CEZ REGISTER

Poplatky: za vykonanie skúšky spôsobilosti vo výške 330 Eur
Príprava na skúšky: Príprava na skúšku spôsobilosti nie je povinná. Avšak, ak si chcete doplniť vzdelanie, môžete využiť niektorý so seminárov alebo prípravu, ktorá organizuje organizované Akadémiou daňových poradcov (dcérska spoločnosť SKDP). Dĺžka kurzu je asi 3 mesiace a zvyčajne nadväzuje na termín skúšky. Podrobné informácie Vám poskytne p. Ing. Petra Bodnárová, špecialistka vzdelávania, tel. č. +421 905 858 476, mail: vzdelavanie@skdp.sk
Termíny skúšok: Skúšky organizujeme spravidla dvakrát ročne. Prvý termín na vykonanie skúšky je najneskôr do 30.6. a druhý termín je najneskôr do 31.12.
Skúška spôsobilosti bude vykonaná s primeraným použitím Skúšobnom poriadku SKDP

Obsah skúšky: Podľa rozhodnutia SKDP sa skúška spôsobilosti vykonáva v oblastiach, ktoré stanoví SKDP po posúdení dosiahnutého vzdelania a praxe v členskom štáte. Oblasti, z ktorých sa vykonáva skúška spôsobilosti sú napríklad, daň z príjmu z fyzických osôb a právnických osôb, správa daní, miestne dane a poplatky, pravidlá ustanovené na výkon daňového poradenstva v Slovenskej republike a pod.
Po vykonaní skúšky spôsobilosti, SKDP vydá rozhodnutie o uznaní kvalifikácie do 30 dní a zapíše žiadateľa do zoznamu daňových poradcov.
Pri vykonávaní daňového poradenstva sa na území Slovenskej republiky riadite právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi vydávanými komorou.
Následne môžete ako fyzická osoba požiadať aj o pridelenie IČO. 

Ak ste zapísaný v zozname daňových poradcov, môžete sa zapísať aj do Európskeho zoznamu daňových poradcov. Viac informácií nájdete v sekcii EURÓPSKY REGISTER

 

Ďalšie odkazy: 

Ako sa stať asistentom daňového poradcu

Ako sa stať daňovým poradom - fyzickou osobou

Ako sa stať daňovým poradom - právnickou osobou

Ako poskytovať daňové poradenstvo dočasne a príležitostne

 

Prílohy na stiahnutie

Žiadosť o registráciu do zoznamu

Žiadosť o skúšku

Skúšobný poriadok

Žiadosť o pridelenie IČO podnikateľ, fyzická osoba

Hore