17.3.2020

Emeritný daňový poradca

EMERITNÉ ČLENSTVO

je určené najmä pre dlhoročných daňových poradcov, ktorí stále majú záujem byť v kontakte s kolegami a odbornými informáciami. V zmysle § 38 sa môže stať osoba emeritným daňovým poradcom za splnenia určitých podmienok.

ŽIADOSŤ O EMERITNÉ ČLENSTVO

Emeritným daňovým poradcom sa môže stať osoba, ktorá spĺňa podmienky uvedené v § 38 ods. 2 Štatútu a požiada o priznanie čestného postavenia „Emeritný daňový poradca“.  Zároveň je možné, aby Prezídium SKDP vo výnimočných a odôvodnených prípadoch udelilo čestné postavenie „Emeritný daňový poradca“ aj osobe, ktorá nespĺňa všetky podmienky uvedené v § 38 ods. 2 alebo aj na žiadosť orgánu SKDP alebo iného daňového poradcu.  Krátku žiadosť stačí poslať formou mailu. 

PODMIENKY A PRIZNANIE EMERITNÉHO ČLENSTVA

O žiadosti rozhoduje Prezídium SKDP, ktoré pri svojom rozhodovaní skúma, či sú splnené nasledovné podmienky: 
a) vek šesťdesiat (60) rokov; 
b) žiadateľ bol daňovým poradcom zapísaným v zozname daňových poradcov vedenom SKDP minimálne po dobu pätnásť (15) rokov; 
c) ku dňu udelenia čestného postavenia nie je žiadateľ zapísaný do zoznamu daňových poradcov vedenom SKDP, 
d) žiadateľ nebol posledných päť (5) rokov pred priznaním čestného postavenia z dôvodu disciplinárneho opatrenia vyčiarknutý zo zoznamu daňových poradcov. 

Pri splnení všetkých uvedených podmienok Prezídium SKDP prizná čestné postavenie „Emeritný daňový poradca“ na základe písomnej žiadosti osobe a žiadateľovi je vystavené osvedčenie o priznaní tohto postavenia. 

OPRÁVNENIA EMERITNÉHO ČLENA

Emeritný daňový poradca je oprávnený: 
a) zúčastňovať sa valných zhromaždení, vyjadrovať sa k jednotlivým diskutovaným otázkam, pričom však nemá právo hlasovať; 
b) využívať informačný systém SKDP s výnimkou odborných databáz (napr. databáza Daňové právo); 
c) zúčastňovať sa seminárov, školení a podujatí (spolu)organizovaných SKDP za rovnakých podmienok ako daňový poradca. 
5. Emeritný daňový poradca nie je povinný platiť členské príspevky do SKDP. 
6. SKDP vedie a zverejňuje zoznam Emeritných daňových poradcov na svojej webovej stránke. 
7. Emeritný daňový poradca sa zaväzuje svojím konaním prispievať k podpore rozvoja daňového poradenstva a šíreniu dobrého mena SKDP. 
8. Prezídium môže odňať čestné postavenie „Emeritný daňový poradca“ osobe, ktorá svojím konaním poškodzuje dobré meno SKDP. 

Hore