Komisie

Metodicko-legislatívna komisia pre daň z príjmov právnických osôb
Komisia spracováva námety, podnety a pripomienky daňových poradcov k aplikácii zákonov v praxi, najmä zákona o dani z príjmov s...
Metodicko-legislatívna komisia pre daň z príjmov fyzických osôb
Komisia spracováva námety, podnety a pripomienky daňových poradcov k aplikácii zákonov v praxi, najmä zákona o dani z príjmov s...
Metodicko-legislatívna komisia pre daň z pridanej hodnoty
Komisia pracováva námety, podnety a pripomienky daňových poradcov k aplikácii zákonov v praxi, najmä zákona o dani z pridanej hodnoty,...
Metodicko-legislatívna komisia pre správu daní
Komisia spracováva námety, podnety a pripomienky daňových poradcov k aplikácii daňových zákonov v praxi a to najmä zákona o správe...
Metodicko-legislatívna komisia pre pre účtovníctvo
Komisia spracováva námety, podnety a pripomienky daňových poradcov k aplikácii zákonov v praxi, najmä zákona o účtovníctve a daňových zákonov...
Komisia pre vzdelávanie
Predmetom činnosti Komisie je definovanie komplexu teoretických a praktických znalostí potrebných pre výkon profesie daňového poradcu a stanovenie metód a...
Komisia pre PR a internú komunikáciu
Hlavným predmetom Komisie je plánovanie, príprava a realizácia Dlhodobej koncepcie PR a internej komunikácie. Návrh Dlhodobej koncepcie PR a internej...
Komisia pre profesijné záležitosti
Hlavným predmetom Komisie je rozvoj profesie daňového poradenstva a ochrana oprávnených záujmov daňových poradcov, a to vytváraním podmienok v rámci...
Komisia pre IS
Predmetom činnosti Komisie pre informačné systémy je: vyhľadávať zdroje údajov pre informačný systém SKDP, plánovať také zmeny systému, ktoré ho...
Hore