18.2.2020

Kto je daňový poradca

Jediná osoba, ktorá Vám legálne môže poskytnúť daňové poradenstvo.
( v súlade s § 29 zák. 78/1992 Zb.)

 • Daňový poradca má vysokoškolské vzdelane II. stupňa.
 • Má prax a úspešne absolvoval odbornú skúšku pod dohľadom Ministerstva financií SR.
 • Má oprávnenie poskytovať daňové poradenstvo a je členom Slovenskej komory daňových poradcov.
 • Musí sa povinne vzdelávať počas celej kariéry, sledovať najnovšie zmeny zákonov a výsledky súdnych sporov. Je odborníkom v oblasti daní.
 • Dokonale ovláda daňovú problematiku. Vie Vám pomôcť v sporných otázkach.
 • Má podporu Slovenskej komory daňových poradcov a prístup k dôležitým informáciám.
 • Vie zjednodušiť a vysvetliť zložité daňové podmienky ovplyvňujúce daňové výsledky. Mal by dodať klientovi istotu pri rozhodovaní.
 • Za svoje poradenstvo ručí. Je povinne poistený pre prípad, ak by spôsobil škodu svojmu klientovi.
 • Je spoľahlivý a musí dodržiavať mlčanlivosť a diskrétnosť. Vždy stojí na Vašej strane – na strane klienta.
 • Riadi sa Etickým a profesijným kódexom daňového poradcu.
 • Môže klienta zastupovať pred orgánmi daňovej správy najmä pri daňových kontrolách.
 • Pomáha vytvárať a zlepšovať daňovú legislatívu. Deje sa tak prostredníctvom návrhov v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Čo pre Vás daňový poradca môže urobiť?

Pre začínajúcich podnikateľov:
Poradí pri zakladaní spoločnosti, pri najdôležitejších formalitách, pri základoch účtovania a administratívnej organizácii firmy. Pozná zákony a pre klienta hľadá optimálne riešenie z hľadiska platenia daní.

Pre malých a stredných podnikateľov:
Dokáže pripraviť daňové priznanie podľa účtovných podkladov. V prípade potreby sa stará o celú účtovnú a daňovú agendu. Môže preveriť daňovú agendu, ktorú spracovala iná osoba. Ponúka profesionálnu pomoc v súvislosti s reštrukturalizáciou podniku. Zastupuje klienta pri daňových kontrolách.

Pri väčších projektoch a transakciách:
Poradca analyzuje možnosti, riziká a pomôže klientovi pri výbere najlepšej alternatívy, aby sa vyhol sporom so správcom dane. Daňovou analýzou je možné dôkladne zvážiť dôsledky na firmu a financie.

Súdne spory:
Poradca vie pomôcť klientovi v daňových súdnych sporoch. Analyzuje obdobné prípady, pozná už vydané súdne rozhodnutia. Svoj postup môže konzultovať s právnikmi a inými daňovými poradcami.

Daňová optimalizácia:
Je to legálna stratégia uplatnenia možností zníženia daňovej záťaže a daňových povinností podniku. Daňový poradca navrhuje optimalizáciu nákladov, resp. postupov v medziach platnej legislatívy.

Registrácia do registra partnerov verejného sektora:
Poradca je v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora oprávnenou osobou. Vie zabezpečiť registráciu do registra partnerov verejného sektora.  

 

Hore