Orgány

Prezídium
Je štatutárnym orgánom Komory a má právo rozhodovať o otázkach týkajúcich sa Komory a daňových poradcov. Za svoju činnosť sa...
Dozorná rada
Je kontrolným orgánom SKDP a zodpovedá sa valnému zhromaždeniu. Je nezávislá od ostatných orgánov Komory. Má piatich členov. Úlohou dozornej...
Disciplinárna komisia
Rozhoduje o postihu daňového poradcu v prípadoch, ak porušil svoje povinnosti alebo finančné záväzky v súvislosti s poskytovaním daňového poradenstva,...
Regionálna rada Bratislava
Regionálna komora združuje daňových poradcov vo svojej pôsobnosti. Regionálne komory v príslušnej územnej pôsobnosti: a) zabezpečujú vzdelávanie pre daňových poradcov,...
Regionálna rada Banská Bystrica
Regionálna komora združuje daňových poradcov vo svojej pôsobnosti. Regionálne komory v príslušnej územnej pôsobnosti: a) zabezpečujú vzdelávanie pre daňových poradcov,...
Regionálna rada Košice
Regionálna komora združuje daňových poradcov vo svojej pôsobnosti. Regionálne komory v príslušnej územnej pôsobnosti: a) zabezpečujú vzdelávanie pre daňových poradcov,...
Hore