18.3.2020

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pri licenčných zmluvách autorov článkov do bulletinu SKDP

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o nasledovných podmienkach spracovania osobných údajov:

Prevádzkovateľom osobných údajov je Slovenská komora daňových poradcov so sídlom Trnavská cesta 74/A, 821 01 Bratislava, IČO: 17 060 273, zodpovedná osoba: JUDr. Adriana Horváthová, tajomník, email: tajomnik@skdp.sk.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu stanovenom vo formulári stránke www.skdp.sk, a to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, bankové spojenie, telefonický a emailový kontakt a fotografia.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vo svojich informačných systémoch automatizovanými a neautomatizovanými prostriedkami na účel

  • uzatvorenia licenčnej zmluvy, jej uplatňovania alebo uplatňovania práv z nej nevyplývajúcich, napr. na odvedenie zrážkovej dane, zrážky do literárneho fondu;
  • uverejnenie a šírenie príspevku autora, recenzenta a jeho osobných údajov v časopise SKDP elektronickou alebo tlačenou formou, na webovej stránke SKDP a v informačnom systéme SKDP a plnenie zákonných povinností  s tým súvisiacich, napr. poskytnutie povinných výtlačkov v zmysle zákona č. 212/1997 Z.z.

Spracúvajú sa osobné údaje autorov a recenzentov. Ak sa ďalej uvádza ďalej autor, primerane sa tým myslím aj recenzent. Údaje sa spracúvajú po dobu trvania zmluvy alebo práv a povinností z nej vyplývajúcich a počas zákonných lehôt ustanovených na archiváciu dokumentov, t. j. minimálne 10 rokov od ukončenia zmluvy.

V súlade s GDPR môže autor požadovať od objednávateľa prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo namietať proti spracúvaniu na dozornom orgáne alebo u objednávateľa e-mailom na adrese tajomnik@skdp.sk, prípadne písomne, formou doporučeného listu na adresu sídla objednávateľa.

Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov je potrebné na uzatvorenie a plnenie zmluvy a ich neposkytnutie má za následok nemožnosť uzavrieť túto zmluvu alebo plniť iné práva a povinnosti, napr. vykonať zákonom stanovenú povinnosť odviesť zrážkovú daň alebo zrážky do umeleckého fondu. 

Objednávateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretej krajiny, ani automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. 

Pokyny pre autorov

  1. Príspevky je potrebné zasielať vydavateľovi v elektronickej podobe na adresu tajomnik@skdp.sk na formulári zverejnenom na stránke www.skdp.sk a za podmienok tam uvedených. 
  2. Prijmame výhradne pôvodné, v inom periodiku nepublikované príspevky.
  3. Doručené príspevky sú posudzované redakčnou radou časopisu na základe anonymných recenzných posudkov.
  4. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť názov príspevku, vykonať v rukopise nevyhnutné štylistické, gramatické a technické úpravy.
  5. Autorovi je zaslaná korektúra jeho príspevku na autorizáciu. V prípade, že autor korektúry neodmietne, je príspevok prijatý na uverejnenie. Okamžikom zaslania príspevku na autorizáciu autor udeľuje vydavateľovi výhradnú licenciu na rozmnožovanie, uverejnenie a rozširovanie diela v časopise, prostredníctvom internetu a v informačnom systéme SKDP atď. 
  6. Odmena za udelenie licencie je poskytnutá jednorazovo do dvoch týždňov po uverejnení príspevku v príslušnom čísle časopisu a jej výška je určená sumou 20 € za normostranu pôvodného textu. 
  7. K akémukoľvek vydaniu príspevku v tlačenej alebo elektronickej podobe je vždy potrebný predchádzajúci písomnú súhlas vydavateľa. 
  8. Nevyžiadaný rukopis vydavateľ autorovi späť nevracia. Na uverejnenie príspevku nie je právny nárok.

UPOZORNENIE: Všetky práva vyhradené. Tento časopis je chránený v zmysle autorského práva. Každá pretlač, aj čiastková, ako aj ďalšie využitie článkov v iných informačných médiách je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. 

VÝHRADA: Články obsahujú názory autorov, ktoré sa nemusia zhodovať so stanoviskami SKDP. 

Hore